Toegankelijkheid

Skip to main content
 • Visie

  Het toekomstbeeld voor de gemeente

Een gastvrije, aantrekkelijke niet-stedelijke woongemeente

Omschrijving ambitie

Binnen Noord-Nederland willen we als gemeente een prominente plek innemen. De centrale ligging, het diverse aanbod van woonmilieus en ons gevarieerde landschap lenen zich daarvoor. We willen ons ontwikkelen tot de meest aantrekkelijke niet-stedelijke woongemeente van Noord-Nederland. De relatieve kleinschaligheid te midden van de grote verstedelijkte gebieden van Groningen, Drachten, Assen en Leeuwarden geven onze gemeente haar charme. Dat willen we behouden en nog meer benutten. Wij zien onze gemeente als hét alternatief voor wonen buiten de stad in het Noorden. In onze gemeente mag je de nabijheid van de stad ervaren, maar nooit het gevoel hebben in de stad te zijn. Wij zetten dan ook in op het behoud van een duidelijk contrast tussen stad en platteland in het overgangsgebied tussen de gemeente Westerkwartier en de gemeente Groningen.

We zetten in op een divers woningaanbod, afgestemd op doelgroep en behoefte. Die behoefte kan zowel van binnen als buiten de gemeente komen. Door het mogelijk maken van vernieuwende en innovatieve woonvormen willen we jongeren langer binden aan onze gemeente.

De natuur en het landschap zijn gevarieerd en bieden daarmee een plek waar het goed verblijven is voor recreanten en toeristen. We willen dat nog meer toeristen en dagjesmensen ons weten te vinden, zich welkom voelen en binnen onze grenzen tot rust komen. We ademen een sfeer van saamhorigheid, gemoedelijkheid en rust; dat willen we vasthouden.

Gemeentebrede keuzes

 1. We bieden voor iedere inwoner (zowel vanuit het Westerkwartier als van daarbuiten) een passende woning. Omdat we een niet-stedelijke woongemeente zijn met grote landschappelijke kwaliteiten, kiezen we niet voor een ongebreidelde groei qua woningbouw. We willen onze verantwoordelijkheid nemen in het voorzien in de regionale en landelijke huisvestingsvraag, maar wel passend in het landschappelijke raamwerk. De draagkracht van het landschap willen we leidend laten zijn. Daarbij maken wij onze grote uitbreidingslocaties Oostindie in Leek en Oostergast in Zuidhorn eerst af. Voor nieuwe ontwikkellocaties kijken we eerst vooral naar mogelijkheden om binnen de bestaande dorpen te bouwen door intensiveren en herstructureren van bestaand bebouwd gebied. Voor al onze dorpen zullen we dan ook een woonplan opstellen. Deze opgave vloeit voort uit onze actuele woonvisie.

 2. Als het gaat om ‘een passende woning voor iedereen’ hebben we extra aandacht voor woonwensen van specifiek doelgroepen zoals jongere, ouderen en inwoners met een zorgbehoefte. Daarvoor investeren we in nieuwbouw, herstructurering en renovatie en zijn we bereid een bijdrage te leveren aan de beoogde extra woningbouw in het Noorden. Aandachtspunten daarbij zijn levensloopbestendigheid, verduurzaming, bijvoorbeeld door isolatie, en groen gas, en de betaalbaarheid voor inwoners die het niet breed hebben.

 3. We zien steeds meer vraag naar vernieuwende woonconcepten, al dan niet in combinatie met zorg. Voor dergelijke concepten bieden we ruimte om te experimenteren en bij succes te bestendigen. Innovatieve woon-zorg-combinaties voor onze oudere inwoners zullen we faciliteren. Ook Tiny Houses en/of off-grid-woningen zien we hierbij als interessante optie.

 4. Bij een aantrekkelijke woongemeente, hoort ook een aantrekkelijke leefomgeving. Kijkend naar de cijfers (zie Waarden- en Analysedocument voor nadere details) staat onze fysieke leefomgeving er relatief goed voor. De luchtkwaliteit voldoet aan de norm. De lichtemissie in het Westerkwartier is laag; de gemeente is ten opzichte van de rest van Nederland echt donker. Ook de geluidsbelasting aan de gevel van woningen is lager dan het landelijke gemiddelde. Kortom, we staan er goed voor. En dat willen we graag zo houden. We zien er daarom op toe dat nieuwe initiatieven geen negatieve effecten hebben op onze leefomgeving. De milieukwaliteitseisen die door het Rijk zijn vastgesteld, vormen voor ons het minimale niveau. Waar mogelijk verbeteren we de milieukwaliteit. Bij geconstateerde overschrijdingen van wettelijke normen zullen we handhavend optreden.
  Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten in de fysieke leefomgeving. Zo kan bijvoorbeeld de stikstofproblematiek worden genoemd, maar ook het behouden en herstellen van biodiversiteit.
 1. Steden als Groningen, Drachten en Leeuwarden zijn met het openbaar vervoer goed tot zeer goed bereikbaar. Ook de grotere kernen binnen onze gemeente zijn ontsloten via buslijnen. Daarbuiten is het lastiger om met het openbaar vervoer te reizen. Als gemeente hebben we slechts zeer beperkt invloed op bestaande en nieuwe buslijnen. Waar mogelijk maken we ons sterk voor verbeteringen en nieuwe bestemmingen. Daarnaast zetten we in op een onderzoek naar deelmobiliteit.
  Ook steunen wij de komst van de Lelylijn, mits deze een aantoonbare meerwaarde heeft voor de noordelijke economie en bijdraagt aan een algehele verbetering van het woon- en leefklimaat van het noorden, maar ook van het Westerkwartier.
 1. Wat betreft recreatie en toerisme maakt de recente ‘Visie recreatie en toerisme Westerkwartier’ duidelijk dat groei en ontwikkeling van de sector mogelijk is. Onze waarden en kwaliteiten bieden op elke plek in de gemeenten kansen voor ontwikkeling. We gaan, samen met ondernemers en stakeholders, aan de slag met de aanbevelingen uit onze ‘Visie recreatie en toerisme’. Concreet maken we werk van onderstaande speerpunten:
  1. Profilering & informatievoorziening op orde brengen;
  2. Samenwerken & samenhang: parels rijgen;
  3. Aantrekkelijk en beleefbaar aanbod;
  4. Kennisdeling & professionaliseren.
Visiekaart 'Een gastvrije, aantrekkelijke niet-stedelijke woongemeente'