Toegankelijkheid

Skip to main content
 • Visie

  Het toekomstbeeld voor de gemeente

Een bedrijvig en innovatief Westerkwartier in een sterke regio

Omschrijving ambitie

We zetten in op het behouden van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Daarbij bieden we ruimte aan innovatie en behouden we een goed ondernemersklimaat. Ondernemers krijgen de ruimte om (duurzaam) te ondernemen, onder meer door het ontwikkelen van toekomstbestendige werklocaties. Daar waar zich kansen voordoen op het gebied van transformatie en herbestemming, zullen we deze benutten.

We willen dat het Westerkwartier uitgroeit tot dé plek waar ideeën tot leven komen. Het is onze ambitie een broedplaats te zijn voor innovatie, experimenteren en leren. Een broedplaats waar de hele regio van profiteert.

De meeste Westerkwartierse opgaven houden zich niet aan gemeentegrenzen, maar vinden plaats in een zich snel ontwikkelende regio. Als gemeente nemen we actief deel in de Regio Groningen-Assen. Hier komen de verstedelijkingsopgaven en mobiliteitsvraagstukken bij elkaar en is inzet daarop het hardst nodig. Regionaal samenwerken aan kansen en dilemma’s is en blijft daarom noodzakelijk. Op die manier willen we bijdragen aan een sterke regio.

Gemeentebrede keuzes

 1. We zetten in op het realiseren van een circulaire economie. Als gemeente leggen we daarbij de nadruk op het klimaatbewust omgaan met grondstoffen, afval en afvalverwerking en op de circulaire inrichting van productieprocessen.
 2. Onze lokale economie draagt bij aan een fijn woon- en werkklimaat. Ondernemerschap en bedrijvigheid in onze gemeente willen we dan ook behouden en versterken. We doen dat door een faciliterende houding en passende regelgeving. Concreet betekent dit dat we vestigingsmogelijkheden bieden voor lokale bedrijven. Maar ook bieden we ruimte voor bedrijven van elders, die passen bij de Westerkwartierse maat en schaal. Daaronder verstaan we in ieder geval het volgende:
  1. We stimuleren de komst van duurzame bedrijven, waardoor we een koppeling leggen met onze ambities op het gebied van het werken aan een circulaire economie en de ontwikkeling van innovatiewerkplaatsen.
  2. We denken daarbij aan bedrijven die zoveel mogelijke zelf zorgen voor hun energieopwekking.
  3. Ook stimuleren we dat bedrijven in brede zin aandacht hebben voor hun omgeving. Concreet kan gedacht worden aan aandacht voor ontwerp en architectuur, landschappelijke inkleding en het delen van de opgewekte energie met de omgeving.
  4. De komst van bedrijven met een onevenredige negatieve impact op het milieu en ons landschap sluiten we op voorhand uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om grote ruimtevragers zoals datacenters, grote raamloze distributiecentra en bedrijven van een milieucategorie 4 of hoger; deze passen niet bij de maat en schaal van ons landschap en stedelijke structuur.
 3. We kijken over de grenzen van de verschillende sectoren heen en stimuleren samenwerking tussen sectoren. We ontwikkelen innovatiewerkplaatsen waar voorschools, basis-, middelbaar- en hoger onderwijs, ondernemers, andere maatschappelijke instellingen en overheid elkaar treffen en samenwerken.
 4. We ontwikkelen het Westerkwartier (verder) tot één van de twee hippische hubs in Nederland. Als één van de nieuwe economische dragers die kan bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland zetten wij in op WesterKwartier PaardenKwartier. Daarbij bieden wij de hippische sport en paardenhouderij een brede basis voor de regio en daarbuiten. Ook hier vindt samenwerking plaats tussen ondernemers, onderwijs en onderzoek, omgeving en overheid, wat zich onder andere uit in een hippisch kennis- en opleidingscentrum.
Visiekaart 'Een bedrijvig Westerkwartier in een sterke regio'