Toegankelijkheid

Skip to main content
  • Gebiedskompas

    Karakter, Bijzonder kansen en opgaven

Gebiedskompas - Woondorpen

Typering

In de woondorpen zijn geen (dan wel nauwelijks) voorzieningen en is het wonen de primaire functie. Inwoners van woondorpen maken gebruik van de voorzieningen van nabij gelegen basis- en voorzieningendorpen.

Opvallende elementen in of direct nabij de woondorpen zijn bijvoorbeeld de bedrijventerreinen bij Tolbert, Midwolde en Noordhorn.

Overzicht woondorpen

Overzicht woondorpen

Koers en keuzes

Voorzieningen

In de woondorpen is een compleet voorzieningenaanbod niet realistisch. Wel weten zij soms een bijzondere bovendorpse voorziening te behouden, zoals specialistische detailhandel of horeca.

Voorzieningen als ontmoetingsplekken, sport- en speelveldjes en dierenweides zijn erg belangrijk. In veel van onze woondorpen zijn dergelijke voorzieningen aanwezig. Deze willen we voor de dorpen behouden. En waar zich kansen voordoen willen we deze samen met de dorpen verder ontwikkelen.

Leefbaarheid

Een aantal dorpen (waaronder bijvoorbeeld Den Horn, Den Ham-Fransum, Niehove, Garnwerd en Doezum) heeft in eigen beheer een dorpsvisie opgesteld. In de dorpsvisies geven de inwoners zelf aan wat belangrijk is voor het dorp. Rode draad in de dorpsvisies is de zoektocht naar het behoud van dynamiek en leefbaarheid in het dorp. Als gemeente willen we graag samen met onze dorpen aan de slag met het  (opstellen en) uitvoeren van dorpsvisies.

Wonen

In alle dorpen investeren we in woonkwaliteit. Overal creëren we bij behoefte ruimte voor nieuwbouw en stimuleren we verbetering van bestaande woningen. Overal verwelkomen we lokale initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of recreatie. Om te beoordelen of initiatieven meerwaarde hebben, kijken we als gemeente naar het dorp én naar de omliggende dorpen: worden zij er samen sterker van? Net als voor de basisdorpen, geldt voor de woondorpen ook dat we denken en werken in netwerken van dorpen die samen voorzieningen bieden en bewoners behouden en aantrekken.

Investeren in netwerken van dorpen (Bron: Woonvisie)

Investeren in netwerken van dorpen (Bron: Woonvisie)

Werken

Bij de woondorpen realiseren we geen plannen voor nieuwe lokale bedrijventerreinen; vestiging van bedrijven faciliteren we graag op andere plekken in de gemeente. Met het oog op het behoud van de leefbaarheid zijn ruime mogelijkheden voor beroep en werk aan huis erg belangrijk. We faciliteren dit via regelgeving en een goede digitale bereikbaarheid.