Toegankelijkheid

Skip to main content
 • Idee

  Heeft u een plan of idee?

In deze Omgevingsvisie leest u onze koers voor onze gemeente voor de komende 20 jaar. U treft hierin aan wat we belangrijk vinden, wat onze ambities zijn en waar we aan gaan werken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Initiatieven komen immers lang niet altijd bij de gemeente vandaan. Integendeel, veel vaker zijn het onze ondernemers, inwoners en partners die met goede plannen rondlopen.

Heeft u een goed idee? Als daarmee uw wens en onze ambities verder worden gebracht, mag u rekenen op een open houding! In hoofdstuk 1 van deze Omgevingsvisie leest u daar meer over.

Hieronder vindt u een stappenplan. Het stappenplan helpt u bij het lezen van deze Omgevingsvisie en bij het vormgeven van uw idee en het gesprek met ons. In dat gesprek kijken we dan verder wat er kan en hoe uw plannen realiteit kunnen worden.

Stappenplan

U ziet hier welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. Ook laat het zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen. Mocht u tijdens het doorlopen van dit stappenplan ergens tegenaan lopen, laat dit dan gerust aan ons weten.

Stap 1: Past uw plan in het bestemmingsplan/Omgevingsplan?

Kijk altijd eerst in het bestemmingsplan (of later: Omgevingsplan). Ga daarvoor naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl en zoek de locatie van uw plan. U leest daar heel concreet wat u mag bouwen en hoe u gronden of gebouwen mag gebruiken. Ook ziet u daar in welke gevallen u een vergunning nodig heeft.

En goed nieuws: als uw plan past binnen het bestemmingsplan/Omgevingsplan, is verdere toetsing aan de Omgevingsvisie niet nodig! U kunt dan contact opnemen met de gemeente over uw plan en wat u precies moet indienen.

De conclusie kan ook zijn dat uw plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan/Omgevingsplan. Ga dan door naar stap 2.

Stap 2: Waar wilt u uw plan realiseren?

Buiten een dorp

 1. Zoek allereerst in 'Gebiedskompas' van deze Omgevingsvisie het gebiedskompas dat hoort bij de locatie van uw plan. In het gebiedskompas leest u onze ambities en keuzes voor dat gebied.
 2. Laat daarna het lijstje met waarden van dat gebied op u inwerken. Het behouden en herstellen van onze waarden en kwaliteiten vinden we namelijk erg belangrijk. U kunt bij het maken van uw plan rekening houden met deze waarden en kwaliteiten en deze ook gebruiken als inspiratie. In het gebiedskompas leest u vervolgens onze ambities en keuzes voor dat gebied.
 3. Ga vervolgens verder naar stap 3.

2b In een dorp

 1. Zoek allereerst in 'Gebiedskompas' van deze Omgevingsvisie het gebiedskompas dat hoort bij de locatie van uw plan. In het gebiedskompas leest u onze ambities en keuzes voor dat gebied.
 2. Zoek vervolgens in deze lijst of op de kaart het dorp waar u uw plan wilt realiseren en noteer het type dorp.
 3. Open vervolgens het document ‘Dorpen in Groningen’. In dat document worden alle typen dorpen (wegdorp, ontginningsdorp, kruisdorp, wierdendorp, dijkdorp) beschreven. Zoek het door u genoteerde type dorp en vorm u een beeld van de kernmerken en kwaliteiten van uw dorp. Kijkt u ook eens naar de tips en koppelkansen die in ‘Dorpen in Groningen’ worden genoemd. Wellicht kunnen ze u helpen en inspireren!
 4. Ga vervolgens naar stap 3.
Stap 3: Uitwerken van uw plan
 1. Gebruik de informatie uit vraag 2 om uw plan nog sterker te maken.
 2. Voor grote plannen waarbij sprake is van ontwikkelen van een groot gebied gelden aanvullende aandachtspunten die rekening houden met het water- en bodemsysteem, gezondheid, biodiversiteit, inpassing en koppelkansen.
 3. Geeft het gebiedskompas toch onvoldoende houvast? Kijk dan in hoofdstuk 1 van deze Omgevingsvisie. Past uw plan bij de algemene ambities en opgaven die we daar hebben beschreven? Dan gaan we graag met u in gesprek!
Stap 4: Participatie

Wij vinden het belangrijk dat u in een vroeg stadium in gesprek gaat met uw buren of andere omwonenden. Dat kan in deze stap, maar mag uiteraard ook al eerder! Vroegtijdig overleg biedt namelijk mogelijkheden om rekening te houden met wensen, ideeën en belangen van omwonenden. De reacties van buren en omwonenden kunt u gebruiken om uw plan verder te detailleren. We zien daarbij voor onszelf geen rol, maar helpen graag met een aantal praktische tips. Wij werken dit verder uit in ons participatiebeleid.

Stap 5: De Omgevingstafel

Heeft u een goed beeld van uw plan en hoe het aan kan sluiten bij onze Omgevingsvisie? Maak dan een afspraak met ons. We richten een zogenaamde Omgevingstafel in. Aan die Omgevingstafel kijken we samen welke stappen nog nodig zijn om een vergunning te krijgen.

Let op!

Bij dit stappenplan hoort wel een waarschuwing. Onze Omgevingsvisie is naast onze bestemmingsplannen/omgevingsplan een belangrijk vertrekpunt voor het toetsen van uw plan. Natuurlijk hopen we dat u voldoende aanknopingspunten ziet voor uw plan. Echter, op enig moment moet uw plan ook worden getoetst aan beleid- en wetgeving van hogere overheden. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsverordening van de provincie, of wetgeving op het gebied van natuur, stikstof, milieu, etc.…

Om uw plan echt uit te kunnen voeren en zal uw plan ook rekening moeten houden met de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is voor uw plan

Aan de Omgevingstafel (stap 5) kunnen we een goede inschatting maken van de haalbaarheid binnen de bestaande wet- en regelgeving van het Rijk, provincie of waterschappen.