Toegankelijkheid

Skip to main content
  • Gebiedskompas

    Karakter, Bijzonder kansen en opgaven

In Visie beschreven we de keuzes die voor de hele gemeente gelden. We maken echter ook keuzes die uitsluitend voor bepaalde gebieden gelden. In dit tweede hoofdstuk richten we ons op de gebieden en beschrijven we onze gebiedsgerichte keuzes. Dit doen we aan de hand van het zogenaamde Gebiedskompas(sen).

Voor de begrenzing van de gebiedskompassen volgen we de herkenbare landschappelijke indeling van onze gemeente. Dit sluit namelijk het beste aan bij ons centrale uitgangspunt om de landschappelijke waarden en kwaliteiten leidend te laten zijn bij nieuwe ontwikkelingen. De eerste vier gebiedskompassen van deze Omgevingsvisie, worden dan de ook gevormd door de vier landschapstypen die onze gemeente rijk is. Dat zijn het dijkenlandschap, het wierdenlandschap, het wegdorpenlandschap en het heide- en veenontginningslandschap. Voor Nienoord is een eigen Gebiedskompas uitgewerkt. 

Daarnaast zijn er de kernen. Onze gemeente telt er maar liefst 41. In de Woonvisie zijn de dorpen onderverdeeld in 3 typen: de voorzieningenkernen, de basisdorpen en de woondorpen. In deze Omgevingsvisie hanteren we die indeling als het gaat om de koers voor de verschillende kernen.

Daarmee komen we in totaal op acht gebiedskompassen: de vier landschappen en de drie verschillende typen kernen en Nienoord.

Bij de gebiedskompassen komen vindt u de volgende onderwerpen:

  1. Een korte typering van het gebied
  2. Vanuit de gebiedstypering een beschrijving van de voornaamste waarden.

    Deze waarden vormen een belangrijke basis voor de afweging, toetsing en begeleiding van nieuwe ontwikkelingen. De beschrijving onder 1 en 2 is overgenomen uit van de ‘Ruimtelijke verkenning RES opgave’ (Libau, 2019) en de vanuit de enquête verkregen input.

  3. Een beschrijving van de koers en keuzes voor het gebied

Op onderstaande interactieve kaart vindt u de genoemde gebieden.