Toegankelijkheid

Skip to main content
 • Visie

  Het toekomstbeeld voor de gemeente

Hoe willen we samenwerken

We leven in een samenleving waarin initiatieven en ontwikkelingen meer en meer vanuit de samenleving komen. Dit noemen we ook wel de participatiesamenleving. Ook in onze gemeente herkennen we dat. Samen met dorpsbelangen, inwoners, ondernemers, woningcorporaties, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en andere overheden zoals Waterschappen en provincie, willen we ideeën realiseren. En als plannen worden ontwikkeld en gerealiseerd, dan heeft dat vaak gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Voor ieder idee, plan of project is immers een tastbare plek nodig. In deze Omgevingsvisie zult u vaak de term “fysieke leefomgeving” tegenkomen. Onder fysieke leefomgeving verstaan wij “de omgeving die wij kunnen zien, horen, ruiken of voelen”.

Wij willen dat het Westerkwartier een actieve, gastvrije en saamhorige samenleving is, die zich kenmerkt door sociale veerkracht en leefbaarheid. Dit bereiken we door als gemeente, te kiezen voor een faciliterende rol. We kiezen minder vaak voor een rol waarbij wij alleen aan het stuur staan en zelf volledig regie voeren. We bewegen mee met maatschappelijke ontwikkelingen, en trekken graag als partner op met onze inwoners, bedrijven en organisaties. Geen gemeente dus die vooral zelf alles bepaalt, controleert en stuurt, maar een overheid die liefst samenwerkt, meedenkt en meehelpt en daarmee faciliteert. Als gemeente willen we ontwikkelingen faciliteren die aansluiten bij de ambities uit deze Omgevingsvisie. Bij het realiseren van die ambities spelen onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een belangrijke rol.

Daarbij horen ook minder, maar rechtszekere regels waar dat kan en het kiezen voor maatwerk. Daarbij gaan we uit van vertrouwen. Vertrouwen dat onze inwoners en bedrijven de goede dingen willen doen met aandacht voor de omgeving in brede zin: zowel de fysieke als sociale omgeving.

En dat is precies wat deze Omgevingsvisie wil uitstralen: minder regels, meer maatwerk. We zullen niet aan situaties ontkomen waarbij we wel degelijk het heft in eigen handen moeten nemen (met het oog op het waarborgen van een gezonde en veilige leefomgeving) en duidelijk regie voeren, maar samenwerken en verbinden is voor ons de basis.

Vanzelfsprekend houden we onze rol als uitvoerder van wettelijke taken. Het spanningsveld tussen partner zijn en uitvoerder van wettelijke taken, vraagt een andere manier van werken.

 1. Ruimte voor ontwikkeling

  We bieden ruimte voor ontwikkelingen, maar willen dat onze waarden en kwaliteiten behouden blijven en waar mogelijk worden ontwikkeld en versterkt.

 2. Bodem- en watersysteem

  Bij nieuwe ontwikkelingen houden wij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het natuurlijk bodem-, en watersysteem.

 3. Gezondheid en veiligheid

  We zetten in op het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Gezondheid nemen we daarom vanaf het begin mee in de integrale afweging tussen alle belangen die spelen om een goede fysieke leefomgeving te realiseren.

  Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we aandacht voor veiligheidsaspecten. In het bijzonder hebben we daarbij aandacht voor het landelijk gebied, aangezien daar (logischerwijs) een verminderde bereikbaarheid voor hulpdiensten, een plaatselijk suboptimale bluswatervoorziening en hoge opkomsttijd voor de brandweer aan de orde is.

 4. Maatwerk

  We leggen minder op voorhand vast in regels, maar willen in dialoog komen tot maatwerk. Of andersom: we laten waar mogelijk vrij, en reguleren daar waar nodig.

 5. Integraal werken

  We benaderen de opgaven in de fysieke leefomgeving integraal. Dit betekent dat we altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om verschillende kansen te koppelen, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt en gewaardeerd.

 6. De Omgevingsvisie: onze visie

  De Omgevingsvisie beschrijft onze visie. Daar waar de Omgevingsvisie afwijkt van beleid en regels van Rijk en provincie gaan we in overleg op zoek naar ruimte om te experimenteren en pionieren.

 7. Monitoring en evaluatie

  We onderzoeken óf en hoe de ambities uit deze Omgevingsvisie gerealiseerd worden en sturen bij wanneer dat wenselijk is.